دانلود سخنرانی های حجت الاسلام استاد محمد شجاعی - قسمت اول

دانلود مجموعه 9 قطعه صوتی سخنرانی از حجت الاسلام شجاعی در مورد ودرباره حقوق والدین - (2)

حقوق والدین (شرح دعای بیست و چهارم صحیفه سجادیه)

جلسه (1)       جلسه (2)       جلسه (3)       جلسه (4)       جلسه (5)

جلسه (6)       جلسه (7)       جلسه (8)       جلسه (9)

دانلود مجموعه 11 قطعه صوتی سخنرانی از حجة الاسلام شجاعی در رابطه با : بهشت و بلا - (3)

بهشت و بلا:

جلسه (1)       جلسه (2)       جلسه (3)       جلسه (4)       جلسه (5)

جلسه (6)       جلسه (7)       جلسه (8)       جلسه (9)       جلسه (10)

جلسه (11)

دانلود مجموعه 10 قطعه سخنرانی صوتی از استاد شجاعی راجع به : (سحر و جادو، طلسم، چشم زخم، قمر در عقرب، دعا نویسی) - (4)

سحر و جادو:

جلسه (1)       جلسه (2)       جلسه (3)       جلسه (4)       جلسه (5)

جلسه (6)       جلسه (7)       جلسه (8)       جلسه (9)       جلسه (10)

دانلود مجموعه 54 قطعه سخنرانی صوتی از حاج آقای شجاعی با موضوع : راه شناسی - (5)

راه شناسی:

جلسه (1)       جلسه (2)       جلسه (3)       جلسه (4)       جلسه (5)

جلسه (6)       جلسه (7)       جلسه (8)       جلسه (9)       جلسه (10)

جلسه (11)     جلسه (12)     جلسه (13)      جلسه (14)     جلسه (15)

جلسه (16)     جلسه (17)     جلسه (18)      جلسه (19)     جلسه (20)

جلسه (21)     جلسه (22)     جلسه (23)      جلسه (24)     جلسه (24)

جلسه (26)     جلسه (27)     جلسه (28)      جلسه (29)     جلسه (30)

جلسه (31)     جلسه (32)     جلسه (33)      جلسه (34)     جلسه (35)

جلسه (36)     جلسه (37)     جلسه (38)      جلسه (39)     جلسه (40)

جلسه (41)     جلسه (42)     جلسه (43)      جلسه (44)     جلسه (45)

جلسه (46)     جلسه (47)     جلسه (48)      جلسه (49)     جلسه (50)

جلسه (51)     جلسه (52)     جلسه (53)      جلسه (54)

دانلود مجموعه 39 قطعه صوتی سخنرانی از استاد شجاعیبا موضوع : دشمن شناسی - (6)

دشمن شناسی:

جلسه (1)       جلسه (2)       جلسه (3)       جلسه (4)       جلسه (5)

جلسه (6)       جلسه (7)       جلسه (8)       جلسه (9)       جلسه (10)

جلسه (11)     جلسه (12)     جلسه (13)      جلسه (14)     جلسه (15)

جلسه (16)     جلسه (17)     جلسه (18)      جلسه (19)     جلسه (20)

جلسه (21)     جلسه (22)     جلسه (23)      جلسه (24)     جلسه (25)

جلسه (26)     جلسه (27)     جلسه (28)      جلسه (29)     جلسه (30)

جلسه (31)     جلسه (32)     جلسه (33)      جلسه (34)     جلسه (35)

جلسه (36)     جلسه (37)     جلسه (38)      جلسه (39)

دانلود مجموعه 96 قطعه صوتی سخنرانی از حجت الاسلام محمد شجاعی پیرامون : شرح زیارت عاشورا - (7)

شرح زیارت عاشورا

جلسه (1)       جلسه (2)       جلسه (3)       جلسه (4)       جلسه (5)

جلسه (6)       جلسه (7)       جلسه (8)       جلسه (9)

/ 0 نظر / 239 بازدید