دانلود آموزش تجوید توسط استاد سید محسن موسوی - صوتی

دانلود آموزش تجوید توسط استاد سید محسن موسوی - صوتی

مقدمه                          ورود به مبحث درس          طرق وقف در آخر کلمات ( ابدال – اسکان)

وقف : ا سکان                علائم وقف                      همزه وصل

ادامه همزه وصل             انواع قرائات و روش ترتیل     انواع قرائات تحقیق و تدویر

تحدید یا حدر                  حرکات کوتاه و کشیده        اسامی حروف

تلفظ حروف                     تلفظ حروف                     تلفظ ض - ظا

تلفظ حروف (ع – غ – و)     صفات حروف                   قلقله، لین ، غنّه

تفخیم و ترقیق                تفخیم و ترفیق را               ادغام و انواع آن

احکام نون ساکنه            احکام تنوین و نون ساکنه     اقلاب و اخفاء

احکام میم ساکنه            سکت                            انواع مد

منفصل و عارض               مد لازم ، مد لین

/ 0 نظر / 64 بازدید